Programa técnico


5º Kyu  
Shomen IKKYO e IRIMIMAGE; katatedori SHIHONAGE; Seiza - ryotedori KOKYU-HO.
 
4º Kyu  
Katatedori NIKYO; yokomen SHIHONAGE.
 
3º Kyu  
Shomen (tachi/swari - wasa) IKKYO-NIKYO-SANKYO-YONKYO; ryotedori SHIHONAGE; shomen KOTEGAESHI; tsuki IRIMI e KOTEGAESHI; ryotedori TENCHINAGE.
 
2º Kyu  
Katadori (tachi/swari - wasa) IK-NI-SAN-YONKYO; katatedori KAITEN e JIU_WASA; katatedori (hanmi-handachi/swari-wasa) SHIHONAGE.
 
1º Kyu  
Yokomen (tachi/swari - wasa) IK-NI-SAN-YONKYO; ushiro-ryotedori: IK-NI-SAN-YONKYO; yokomen GOKYO; ryotedori (hanmi]handachi/suwari]wasa) SHIHONAGE; shomen/tsuki KAITENAGE; ai-hanmi-katatedori IRIMI/KAITEN/KOTEGAESHI; ryotedori e morotedori JIU_WASA.
 
1º Dan  
As técnicas básicas em todos os ataques em que se puderem executar, kata dos 13 movimentos e os 3 kumijo do Mestre Stobbaerts.
 
2º Dan  
Tantodori, futarigake e kata nº 2 do Mestre Stobbaerts.
 
3º Dan  
Tachidori, jodori e taninzugake mais 3 kumitachi.
 
4º Dan  
Kokyu-nage.
 
5º Dan  
Pequeno escrito sobre o Aikido.
 
Notas:
1. Todas as técnicas devem ser executadas em OMOTE e URA quando isso é possivel.
2. O programa de cada nível engloba também o dos níveis anteriores.
 

Quem pode atribuir as graduações?

As graduações abaixo da do Director Técnico da AAS são da responsabilidade deste ou de quem ele delegar.
A actual delegação permite aos professores nas situações que se seguem atribuir as seguintes graduações:
- Professores com a graduação de 1º dan podem atribuir graduações até 5º kyu;
- Professores com a graduação de 2º dan podem atribuir graduações até 4º kyu;
- Professores com a graduação de 3º dan podem atribuir graduações até 3º kyu;
- Professores com a graduação de 4º dan podem atribuir graduações até 2º kyu;
- Professores com a graduação de 5º dan podem atribuir graduações até 1º kyu.

A graduação mais alta (do director técnico) é da responsabilidade da comissão de cintos pretos da AAS.

(home)